Γίνε Μέλος

Αίτηση μέλους

Μέλη της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα,

 • Που κατοικούν μόνιμα στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Που εργάζονται σε επιχείρηση ή υπηρεσία, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Που σπουδάζουν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφ’ όσον ο τόπος  της εκπαίδευσης βρίσκεται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
 • Χωρίς κανένα αποκλεισμό φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος κλπ σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κάθε φορά όρους της νομοθεσίας,
 • Προϋπόθεση είναι ότι αποδέχονται τους σκοπούς του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της ΕΠΚΑ-ΣΤΕ συμπράττουν στην υλοποίηση τους και πληρώνουν τακτικά την συνδρομή του, που σήμερα είναι 10,00 ευρώ το χρόνο!


Τα μέλη της ΕΠΚΑ-ΣΤΕ

 • Μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., όπου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους.
 • Πλαισιώνουν τις επιστημονικές ομάδες εργασίας, που δημιουργεί η Ένωση για την πραγμάτωση των σκοπών της, τις ομάδες επιθεώρησης καταναλωτικών αγαθών, καθώς και τις δημοσιογραφικές ομάδες.
 • Συμμετέχουν στις δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης.
 • Αν παραβιάζουν τις αρχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Ένωση διαγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων της Ένωσης.

Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής που είναι πέντε (5) ευρώ, και υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μόνο τα  τακτικά μέλη  έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και στις εκλογές οργάνων και δικαίωμα εκλογής τους στα όργανα της Ένωσης, εφ’ όσον είναι ταμειακά εντάξει, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης.

Υποχρεώσεις των μελών:

α) Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης.
β) Να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους, που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.
γ) Να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.

Αποχώρηση και Διαγραφή μέλους.

Κάθε μέλος της Ένωσης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε αυτοβούλως από αυτή. Υποχρεούται όμως να καταβάλλει στο ταμείο της Ένωσης τις εισφορές του και τις άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις, που του αναλογούν μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.

Η διαγραφή μέλους γίνεται:

 1. με αίτηση και έγγραφη δήλωση του ίδιου του μέλους, που απευθύνεται στο Δ.Σ. και εγκρίνεται από αυτό.
 2. με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη σύσταση στο μέλος, όταν αυτό αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ή δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου και αφού προηγουμένως του έχει δοθεί η δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του.