Δράσεις

Η εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται σε τοπικό ,εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε νόμιμο μέσο και με την αγωνιστική κινητοποίηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα:

α) Με ανακοινώσεις, διαβήματα, παραστάσεις και προσφυγές, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με τις άλλες ενώσεις καταναλωτών, με σωματεία και συνεταιρισμούς, με φοιτητικούς ,επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, με τις αρχές και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

β) Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις των καταναλωτών υπό τη μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας, με αποκλεισμό από την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών[μποϋκοτάζ]κλπ.

γ)Με την διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Ουσιαστική συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες, που οργανώνονται από σωματεία και ενώσεις καθώς και από κρατικούς φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με παρεμφερείς με την ένωση σκοπούς.

δ) Με την έκδοση, διανομή, ενημερωτικών εντύπων, η πώληση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, ηλεκτρονικών ή εντύπων, δημιουργία ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο, για την διάδοση και προώθηση των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της.

ε) Με ανακοινώσεις στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης[ΜΜΕ],με δημοσίευση ερευνών, αναλύσεων, δημοσκοπήσεων ή μελετών, με συμμετοχή σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή διαδικτυακές ηλεκτρονικές εκπομπές καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των μελών με άλλους φορείς για την διάδοση, προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της.

στ) Να λαμβάνει πληροφορίες για θέματα που ανάγονται στα συμφέροντα των καταναλωτών από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοσίους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

ζ) Η Ένωση δύναται να προσφεύγει ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών κάθε μορφής για να ζητά την έννομη προστασία για τα δικαιώματα των μελών της, ιδίως να ασκεί αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα, ακόμα και να παρεμβαίνει προσθέτως σε εκκρεμείς δίκες μελών της ή και οποιουδήποτε πολίτη, εφόσον ζητηθεί, για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους και των συμφερόντων τους ως καταναλωτές.