Δραστηριότητες

Σκοπός της Ένωσης είναι η προστασία του καταναλωτή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών ,η βελτίωση της υγείας ,της ασφάλειάς τους, η διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή ως αγοραστή και χρήστη προϊόντων ή υπηρεσιών .

Αναλυτικότερα επιδιώκεται:

α) Η προστασία, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προώθηση και διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας, της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής.

β) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και η επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών ως επίσης και της κοινωνίας ευρύτερα με τις απόψεις και τις θέσεις της Ένωσης. Η ενεργοποίηση και προώθηση καταναλωτικής παιδείας ώστε να επαναπροσδιοριστεί το καταναλωτικό μοντέλο διαβίωσης, σε συνεργασία με συλλόγους, φορείς και επιστημονικά ιδρύματα.

γ) Η εκπροσώπηση των καταναλωτών στα όργανα[δημόσια και μη]της Ελλάδος ,της Ευρωπαϊκής Ένωσης[Ε.Ε]και Παγκόσμια ,τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταναλωτές καθώς και στην δικαιοσύνη.

δ) Η βελτίωση της ποιότητας, κάθε είδους προϊόντος, καταναλωτικού ή μη, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ε) Ο έλεγχος του κόστους και της τιμής, σε στάδια από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων.

στ) Η προστασία του καταναλωτή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα από Τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα και Υπηρεσίες παρεχόμενες από το Δημόσιο, ΔΕΚΟ και Ν.Π.Δ.Δ.

ζ) Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, υπεράσπιση των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η βελτίωση του υφιστάμενου, για την προστασία των καταναλωτών, Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, αυτού της Ε.Ε. καθώς και του Διεθνούς νομοθετικού πλαισίου. Η αναλυτική επεξεργασία και ο σχολιασμός των πάσης φύσεως και προέλευσης αποφάσεων, που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και η αποτελεσματική παρέμβαση για την διεύρυνση και κατοχύρωσή τους.

η) Η προστασία των καταναλωτών από ελλιπή, λανθασμένη και παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, με τον έλεγχο, τον περιορισμό και την απαγόρευση αυτού του είδους διαφήμισης.

θ) Η προστασία, διαφύλαξη, βελτίωση και υπεράσπιση του φυσικού μας και εν γένει ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας φυτών και ζωών, ώστε τα προϊόντα να είναι πάντα διαθέσιμα στους καταναλωτές, και με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και με όλα τα ιχνοστοιχεία χωρίς δραστικές επεμβάσεις που διαφοροποιούν τεχνητά την γενετική τους ταυτότητα.

ι) Η παροχή συμβουλών και βοήθειας στους καταναλωτές για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή της ζημίας, που προξένησε σε μεμονωμένο καταναλωτή ή και σε ευρύτερη ομάδα καταναλωτών, προμηθευτής προϊόντος ή υπηρεσίας. Η εξασφάλιση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των θιγόμενων καταναλωτών με κάθε νόμιμο μέσο. κ) Η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή. λ) Η συντονισμένη δράση για το καθορισμό ενιαίας κατεύθυνσης για την ευόδωση των προσπαθειών για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.