Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  συντομογραφικά « Ε. Π. ΚΑ. Στερεάς Ελλάδας ». Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το σωματείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντα κάθε φορά νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του αστικού κώδικα, αλλά και από τα άρθρα του παρόντος , το οποίο , ως ενιαίο σύνολο , αποτελεί το Καταστατικό της Ένωσης , που ιδρύεται .

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έδρα της Ένωσης  ορίζεται η πόλη της Χαλκίδας. Είναι δυνατή η  δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, επιτροπών κλπ. στην έδρα κάθε Δήμου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στις πρωτεύουσες των Νομών όπως είναι σήμερα. Η διάρκεια της Ένωσης είναι αόριστος,

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ένωσης  είναι η προστασία του καταναλωτή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών ,η βελτίωση της υγείας ,της ασφάλειάς τους, η διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή ως αγοραστή και χρήστη προϊόντων  ή υπηρεσιών . Αναλυτικότερα  επιδιώκεται:
 1. Η προστασία, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προώθηση και διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας, της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής.
 2. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και η επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών ως επίσης και της κοινωνίας ευρύτερα με τις απόψεις και τις θέσεις της Ένωσης. Η ενεργοποίηση και προώθηση καταναλωτικής παιδείας ώστε να επαναπροσδιοριστεί το καταναλωτικό μοντέλο διαβίωσης, σε συνεργασία με συλλόγους, φορείς και επιστημονικά ιδρύματα.
 3. Η εκπροσώπηση των καταναλωτών στα όργανα[δημόσια και μη]της Ελλάδος ,της Ευρωπαϊκής Ένωσης[Ε.Ε]και Παγκόσμια ,τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταναλωτές καθώς και στην δικαιοσύνη.
 4. Η βελτίωση της ποιότητας, κάθε είδους προϊόντος, καταναλωτικού ή μη,  καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 5. Ο έλεγχος του κόστους και της τιμής, σε στάδια από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων.
 6. Η προστασία του καταναλωτή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες  και προϊόντα από Τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα και Υπηρεσίες παρεχόμενες από το Δημόσιο, ΔΕΚΟ και  Ν.Π.Δ.Δ.
 7. Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, υπεράσπιση των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η βελτίωση του υφιστάμενου, για την προστασία των καταναλωτών, Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, αυτού της Ε.Ε. καθώς και του Διεθνούς νομοθετικού πλαισίου. Η αναλυτική επεξεργασία και ο σχολιασμός των πάσης φύσεως και προέλευσης αποφάσεων, που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και η αποτελεσματική παρέμβαση για την διεύρυνση και κατοχύρωσή τους.
 8. Η προστασία των καταναλωτών από ελλιπή, λανθασμένη και παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, με τον έλεγχο, τον περιορισμό και την απαγόρευση αυτού του είδους διαφήμισης.
 9. Η προστασία, διαφύλαξη, βελτίωση και υπεράσπιση του φυσικού μας και εν γένει ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας φυτών και ζωών, ώστε τα προϊόντα να είναι πάντα διαθέσιμα στους καταναλωτές, και με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και με όλα τα ιχνοστοιχεία χωρίς δραστικές επεμβάσεις που διαφοροποιούν τεχνητά την γενετική τους ταυτότητα.
 10. Η παροχή συμβουλών και βοήθειας στους καταναλωτές για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή της ζημίας, που προξένησε σε μεμονωμένο καταναλωτή ή και σε ευρύτερη ομάδα καταναλωτών, προμηθευτής προϊόντος ή υπηρεσίας. Η εξασφάλιση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των θιγόμενων καταναλωτών με κάθε νόμιμο μέσο.
 11. Η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.
 12. Η συντονισμένη δράση για το καθορισμό ενιαίας κατεύθυνσης για την ευόδωση των προσπαθειών για την  κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Άρθρο 4. ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται σε τοπικό ,εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε νόμιμο μέσο και με την αγωνιστική κινητοποίηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα:
 1. Με ανακοινώσεις, διαβήματα, παραστάσεις και προσφυγές, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με τις άλλες ενώσεις καταναλωτών, με σωματεία και συνεταιρισμούς, με φοιτητικούς ,επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, με τις αρχές και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
 2. Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις των καταναλωτών υπό τη μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας, με αποκλεισμό από την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών[μποϋκοτάζ]κλπ.
 3. Με την διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Ουσιαστική συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες, που οργανώνονται από σωματεία και ενώσεις καθώς και από κρατικούς φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με παρεμφερείς με την ένωση σκοπούς.
 4. Με την έκδοση, διανομή, ενημερωτικών εντύπων, η πώληση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, ηλεκτρονικών ή εντύπων, δημιουργία ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο, για την διάδοση και προώθηση  των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της.
 5. Με ανακοινώσεις στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης[ΜΜΕ],με δημοσίευση ερευνών, αναλύσεων, δημοσκοπήσεων ή μελετών, με συμμετοχή σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή διαδικτυακές ηλεκτρονικές εκπομπές καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των μελών με άλλους φορείς για την διάδοση, προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της.
 6. Να λαμβάνει πληροφορίες για θέματα που ανάγονται στα συμφέροντα των καταναλωτών από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοσίους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
 7. Η Ένωση δύναται να προσφεύγει ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών κάθε μορφής για να ζητά την έννομη προστασία για τα δικαιώματα των μελών της, ιδίως να ασκεί αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα, ακόμα και να παρεμβαίνει προσθέτως σε  εκκρεμείς δίκες μελών της ή και οποιουδήποτε πολίτη, εφόσον ζητηθεί, για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους και των συμφερόντων τους ως καταναλωτές.

Άρθρο 5. ΜΕΛΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μέλη της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν μόνιμα στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή φυσικά πρόσωπα, που εργάζονται σε επιχείρηση ή υπηρεσία, ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, ή σπουδάζουν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφ’ όσον ο τόπος αυτής της εργασίας ή υπηρεσίας ή της εκπαίδευσης βρίσκεται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χωρίς κανένα αποκλεισμό φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος κλπ σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κάθε φορά όρους της νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι πληρούν και τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους. Διακρίνονται δε, σε: Α) τακτικά,  Β)επίτιμα. Τα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., όπου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους. Να πλαισιώνουν τις επιστημονικές ομάδες εργασίας, που δημιουργεί η Ένωση για την πραγμάτωση των σκοπών της, τις ομάδες επιθεώρησης καταναλωτικών αγαθών, καθώς και τις δημοσιογραφικές ομάδες. Τα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης. Τα μέλη που παραβιάζουν τις αρχές, όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Ένωση διαγράφονται με αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων της Ένωσης. Α) Τακτικό μέλος γίνεται κάθε πολίτης που αποδέχεται τους σκοπούς του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Ένωσης «Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» συμπράττει στην υλοποίηση τους και πληρώνει τακτικά την συνδρομή του. Η απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει σχετικά, με πλειοψηφία των μελών του, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί αιτιολογημένα από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη επόμενη Γ.Σ. Τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης που υπογράφουν το παρόν καταστατικό αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση αποτελούν τα πρώτα τακτικά μέλη της Ένωσης. Μόνο τα  τακτικά μέλη  έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και στις εκλογές οργάνων και δικαίωμα εκλογής τους στα όργανα της Ένωσης, εφ’ όσον είναι ταμειακά εντάξει πριν από την συμμετοχή τους στις συνελεύσεις αυτές, καθώς και να μετέχουν στα όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της Ένωσης. Τα τακτικά μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις: α) να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης. β) να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους, που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται. γ) να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου. Β) Επίτιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα εγκρίνεται από την Γ.Σ., προσωπικότητες ευρείας απήχησης για το επιστημονικό, παρεμβατικό και τεκμηριωμένο και όχι μόνο, έργο τους και οι οποίοι  προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Ένωση και γενικότερα στο κίνημα των καταναλωτών. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ΙΙ. Αποχώρηση και Διαγραφή μέλους. Κάθε μέλος της Ένωσης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε αυτοβούλως από αυτή. Υποχρεούται όμως να καταβάλλει στο ταμείο της Ένωσης τις εισφορές του και τις άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις, που του αναλογούν μέχρι την ημέρα της διαγραφής του. Η διαγραφή μέλους γίνεται: 1)  με αίτηση και έγγραφη δήλωση του ίδιου του μέλους, που απευθύνεται στο Δ.Σ. και εγκρίνεται από αυτό. 2)  με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη σύσταση στο μέλος, όταν αυτό αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ή δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου και αφού προηγουμένως του έχει δοθεί η δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του. Η απόφαση του Δ.Σ. εισάγεται στην πρώτη  μετά την διαγραφή τακτική Γ.Σ. κατόπιν αιτήσεως  του διαγραφέντος για τυχόν αναθεώρησή της. Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και τακτοποίηση τυχόν οικονομικών υποχρεώσεών του, κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

Άρθρο 6. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. γ )  Η Ελεγκτική Επιτροπή. Στη λήψη των αποφάσεων από τα όργανα της Ένωσης εφαρμόζεται η αρχή της πλειοψηφίας  των παρόντων και ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις οπού προβλέπεται ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό ειδική απαρτία και πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα. Προ της έναρξης της Γ.Σ. και μέχρι να εκλεγεί τριμελές προεδρείο, χρέη προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος μαζί με τον γραμματέα διαπιστώσουν την κατά νόμο απαρτία, και προβαίνουν στην διαδικασία εκλογής τριμελούς προεδρείου. Μετά την εκλογή προεδρείου, δια ανατάσεως των χεριών,  αυτό αναλαμβάνει την διαδικασία συντονισμού, διεξαγωγής και περαίωσης της Γ.Σ. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου: α) Να ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης. β) Να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. γ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. δ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού. ε)  Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. στ) Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής επιτροπής. ζ) Να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης. η)Να  εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ενώπιον της οποίας διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ένωσης, της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των νέων αντιπροσώπων της Ένωσης. θ) Να αποφασίζει για την συμμετοχή της Ένωσης σε Ομοσπονδία συναφών συλλόγων, ενώσεων ή σωματείων ή σε άλλη παρεμφερή δευτεροβάθμια οργάνωση καταναλωτών. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών (50+1) πλην των περιπτώσεων γ) και ζ) για τις οποίες ισχύει το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται:
 1. Για την εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή του Δ.Σ. ,της Ελεγκτικής Επιτροπής είτε των αντιπροσώπων της Ένωσης σε φορείς οργανισμούς και στην δευτεροβάθμια οργάνωση.
 2. Για την ανάκληση των μελών της εφορευτικής επιτροπής, του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής είτε των Αντιπροσώπων της Ένωσης σε φορείς, Οργανισμούς και στην δευτεροβάθμια οργάνωση.
 3. Για την διαγραφή μέλους της Ένωσης.
 4. Για τη διάλυση της Ένωσης.
 5. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή την μεταβολή των σκοπών της Ένωσης     (τελική ψηφοφορία).
 6. Η Γ.Σ. επικυρώνει τους υπεύθυνους των επιτροπών και των τομέων εργασίας οι οποίοι έχουν ορισθεί από το Δ.Σ.
 7. Σε κάθε περίπτωση, που κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο η Γ.Σ., μετά από αιτιολογημένη απόφαση της, που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
Τα πρακτικά της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από το προεδρείο και υπογράφονται από όλο το προεδρείο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από (30) τριάντα. Η πρόσκληση των μελών για Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. και στέλνονται ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε κάθε ένα από τα μέλη της ένωσης με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία για τη Γ.Σ. και  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου, και υποχρεωτικά δημοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσμίας σε δύο τουλάχιστον Τοπικές εφημερίδες ανά Νομό η μία τουλάχιστον έντυπης μορφής και η άλλη ηλεκτρονικής. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το τόπο την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της.

Άρθρο 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α) Δ.Σ. Η Ένωση διοικείται από Δ.Σ. με 9 μέλη που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται από τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Το εκλεγμένο Δ.Σ. αφού συνέλθει και συνεδριάσει με φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία, και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, μέσα σε δέκα μέρες μετά την εκλογή του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή 4 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Το Δ.Σ. έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Οι προσκλήσεις για το Δ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας της Ένωσης. Με ευθύνη του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα η πρόσκληση μαζί με τις εισηγήσεις και τα άλλα υλικά στέλνονται ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. για μεν την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. το αργότερο 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής του, για δε τις έκτακτες συνεδριάσεις 2 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής του. Η πρόσκληση αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συζήτησης καθώς και τον τόπο και χρόνο της σύγκλησης του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά Θέματα. Γενικώς όμως στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν τα ταμιακώς εντάξει μέλη της Ένωσης, τα οποία μπορούν να πάρουν το λόγο και πολύ σύντομα να πουν την γνώμη τους πάνω στο θέμα. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει θορυβούντες με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. Οι διαδικασίες των συνεδριάσεων, συζητήσεων, ψηφοφοριών, οι διαδικασίες και τις αναλυτικές αρμοδιότητες του προεδρείου του Δ.Σ., ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. είναι συλλογική με εξαίρεση μόνο τα μέλη των οποίων οι αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά ή έχουν διατυπωθεί εγγράφως. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα  σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε πέντε τακτικές αδιακρίτως το έτος,  εκπίπτει και αντικαθίσταται από τον επόμενο αναπληρωματικό μέλος.  Έκπτωση ολόκληρου του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 96 του Α.Κ., με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γ.Σ. Παραίτηση του Δ.Σ. γίνεται μόνο στη Γ.Σ. Β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ελεγκτική επιτροπή απαρτίζεται από (5) πέντε μέλη που εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Πρόεδρος ορίζεται το μέλος που πλειοψήφησε κατά την εκλογική διαδικασία. Συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο και έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο από την πλειοψηφία των μελών. Αρμοδιότητα της είναι: Ο έλεγχος των οικονομικών βιβλίων, της διαχείρισης και γενικά των οικονομικών υποθέσεων του σωματείου, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες αλλά και έκτακτα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τού Ταμία τού Δ.Σ. πριν από δεκαπέντε ημέρες. Ο έλεγχος αφορά στην νομιμότητα εισπράξεων-πληρωμών (νόμιμα παραστατικά, κλπ.) και όχι στην σκοπιμότητα τους. Οι εκθέσεις  Ε.Ε. υποβάλλονται στο Δ.Σ. ενώ παράλληλα, σε περίπτωση α­νωμαλίας, έχει το δικαίωμα σύγκλησης Γ.Σ.. Η Ε.Ε.. ελέγχει τον ισο­λογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και συμβάλλεται με τρίτους για λογαριασμό του. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και τον συντονισμό της δράσης της. Υπογράφει μαζί με τον ταμία εντάλματα πληρωμών, επιταγές ή συναλλαγματικές και μαζί με τον Γ.Γ. κάθε εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα  αναπληρώνει, σε όλες του τις αρμοδιότητες, ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα και δικαιώματα με τον πρόεδρο, τα ασκεί όμως μόνο σε αναπλήρωση του Προέδρου, γι αυτό είναι ο πρώτος συνεργάτης του και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες ώστε να τις γνωρίζει. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.,  συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα εξερχόμενα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., τηρεί και φυλάσσει  όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων, βιβλία, μητρώα,  πρακτικά , αρχεία και την  σφραγίδα της Ένωσης. Τον Γ.Γ. κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο ταμίας. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ Ο Ταμίας της Ένωσης έχει την ευθύνη του ταμείου. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Ένωσης. Κάνει κάθε πληρωμή με διπλότυπη απόδειξη  που εκδίδεται κατόπιν  έγκρισης της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον ταμία με τη σφραγίδα της Ένωσης. Τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία εσόδων και εξόδων , συντάσσει διαχειριστικές καταστάσεις , οικονομικές εκθέσεις, προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό. Φροντίζει για την τυπική και ουσιαστική ορθότητα των οικονομικών πράξεων του Σωματείου. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Γ.Γ. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων αναλαμβάνει την προώθηση των θέσεων και των ανακοινώσεων της Ένωσης προς τα Μ.Μ.Ε σε συνεργασία με το Πρόεδρο και τον Γ.Γ.  Επίσης συμβάλλει στην επαφή με φορείς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. καθώς και στην οργάνωση εκδηλώσεων , συνεστιάσεων των μελών της Ένωσης με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων. Όλες του οι ενέργειες και οι προτάσεις του τίθενται στην έγκριση του Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ’ αυτά το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του.

Άρθρο 8. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε τρία χρόνια το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά την τακτική Γ. Σ. Δικαίωμα να εκλέγει έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι ταμειακά εντάξει εφόσον έχει  συμπληρωθεί ένας μήνας από την εγγραφή του. Δικαίωμα να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης που είναι ταμειακά εντάξει και έχει συμπληρώσει τρεις(3)  μήνες από την εγγραφή του. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι οι υποψήφιοι για εκλογή στα όργανα του Σωματείου. Προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Στις εκλογές κατέρχονται μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι συνδυασμοί. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα όργανα διοίκησης (Δ.Σ. και Ελεγκτική επιτροπή) υποβάλλονται στο Γ.Γ. της Ένωσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Για το Δ.Σ. εκλέγονται 9 μέλη τακτικά και 5 αναπληρωματικά. Και για την Ελεγκτική επιτροπή 5 μέλη τακτικά και 3 αναπληρωματικά. Υπάρχει δυνατότητα έως τέσσερις (4)  σταυρούς  προτίμησης για τα μέλη του Δ.Σ. και έως δύο (2) για την Εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 9. ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης είναι: α) τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών  καθώς και από εθελοντικές εισφορές των μελών. β) οι συνδρομές και οι λοιπές εισπράξεις από τη διάθεση των εντύπων. γ) εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις. δ) κρατική επιχορήγηση και επιχορήγηση από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. ε) επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων καταναλωτών. στ) η Γ.Σ. μπορεί να ορίζει και έκτακτες συνδρομές για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. ζ)Ποσοστό 35% επί των ποσών που επιδικάζονται κατά την πα;ράγραφο 22 του άρθρου 10 του Ν. 3587/07. η) Κάθε νόμιμο έσοδο. Οι παραπάνω εισπράξεις κατατίθονται σε λογαριασμό της ένωσης σε Ελληνική τράπεζα.

Άρθρο 10. ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΒΙΒΛΙΑ

Η σφραγίδα της Ένωσης γράφει την επωνυμία της. Το σύμβολο θα το αποφασίσει το Δ.Σ. των μελών της. Όλα τα έγγραφα της Ένωσης που απευθύνονται σε τρίτους γράφουν την ονομασία του, την έδρα και την διεύθυνση των γραφείων του τον αριθμό πρωτοκόλλου, και τέλος δίπλα στο όνομα και την υπογραφή των εκπροσώπων του μπαίνει η παραπάνω σφραγίδα. Η Ενωση τηρεί σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα βιβλία , που αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας:
 1. Βιβλίο Μητρώου μελών. Στο βιβλίο μητρώου μελών της ένωσης αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας , ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών
 3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της διοίκησης
 4. Βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρούνται , κατά χρονολογική σειρά , όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και
 5. Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης.

Άρθρο 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών και απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται. Στην τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία αφορά τροποίηση του καταστατικού ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της να μεταβιβασθεί σε αντίστοιχες καταναλωτικές, οικολογικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις ή άλλου κοινωφελούς φορέα, με απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης.

Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Ένωση  γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης Ένωσης με απόφαση της Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ένωσης και των παραρτημάτων της, ο οποίος θα εγκριθεί από την Γ.Σ, καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά υπαχθεί σε άλλο όργανο. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 5 Ευρώ, η ετήσια  συνδρομή των τακτικών μελών σε 10 Ευρώ, η οποία μπορεί να καταβάλλεται η εφάπαξ ή σε 2 εξάμηνα. Δύναται δε, να αλλάξει με απόφαση της Γ.Σ. Το προσωρινό Δ.Σ. έχει αρμοδιότητα την προκήρυξη εκλογών εντός  2 μηνών μετά την οριστική έγκριση του καταστατικού και την εγγραφή του στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας και στο Μητρώο Καταναλωτικών Ενώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης [Γενική Γραμματεία Εμπορίου]. Επίσης τη διαχείριση των προβλημάτων της Ένωσης μέχρι την διεξαγωγή εκλογών. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώνεται από την Γ.Σ. με βάσει τις διατάξεις του Α.Κ. και των σχετικών με τα συναφή  σωματεία Νόμων. Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να εγκριθεί κατά νόμο η αναθεώρηση αυτή.

Άρθρο 13.

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει δέκα τρία άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τα Ιδρυτικά μέλη, και υπογράφεται από αυτά ως ακολούθως.