Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- «Ε. Π. ΚΑ. -ΣΤΕ» σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 04ης -10-2012,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της που θα γίνει, την 20η Οκτωβρίου 2012, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Εργατικού Κέντρου Χαλκίδας και ώρα ενάρξεως 12:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2011
  • Ενημέρωση πορείας πεπραγμένων έως σήμερα
  • Ενημέρωση μελών για την πορεία των υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών
  • Συζήτηση μελών για τον σχεδιασμό μελλοντικών Δράσεων .

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της.

Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα,

δηλαδή στις 27-10-2012,
ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 12:00
στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Εργατικού Κέντρου Χαλκίδας

οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από (30) τριάντα, σύμφωνα με το καταστατικό.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η ετήσια συνδρομή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ.