ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εκατοντάδες οι καταγγελίες των καταναλωτών για την ακρίβεια στο ρεύμα και τις αυθαίρετες αναπροσαρμογές των τιμολογιών προς τα πάνω.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – Π.ΟΜ.Ε.Κ. “Η Παρέμβαση” , της οποίας μέλος είναι και η δική μας ΕΠΚΑ ΣΤΕ προτείνουν τα εξής εφαρμόσιμα μέτρα:

1. Πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και άμεσο εκσυγχρονισμό του δικτύου μέσω της χρήσης ευφυών συστημάτων μέτρησης (έξυπνοι μετρητές), ώστε οι καταναλωτές να ελέγχουν τις διακυμάνσεις ρεύματος.

2. Προϊόντα σταθερής τιμολόγησης με μη υψηλές χρεώσεις και πάγιο.

3. Ευέλικτα πακέτα προσφορών που να τηρούν τις αρχές της σύννομης, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας ως προς την παρουσίασή τους, όπως η νομοθεσία ορίζει.

4. Αλλαγή προμηθευτή με εύκολο και σύννομο τρόπο χωρίς αδικαιολόγητες ποινές.

5. Συνεχή αξιολόγηση της εν λόγω αγοράς και παράλληλα ανάλογους συστηματικούς έλεγχους στους προμηθευτές ενέργειας, μέσω συστάσεων και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας.

6. Κατάργηση των ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, τους πολύτεκνους και το κοινωνικό τιμολόγιο). Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει προβλεφθεί αναστολή των χρεώσεων ΥΚΩ μόνο στα αγροτικά και βιομηχανικά τιμολόγια για διάστημα πέντε μηνών και συγκεκριμένα από την 1/11/2021 έως 31/03/2022.

7. Απόσχιση των χρεώσεων, οι οποίες δεν σχετίζονται με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας (Δημοτικά Τέλη/φόροι, ΕΡΤ)

8. Απλοποιημένοι, διαφανείς και κατανοητοί λογαριασμοί, ως προς τη μέθοδο τιμολόγησης και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζει και το νέο Ευρωπαϊκό 1 Οι 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/europeanpillar-social-rights-20-principles_el ΑΘΗΝΑ Στουρνάρη 17, Τ.Κ. 10683 Τ: 2103304444, F: 2103300591 info@ekpizo.gr www.ekpizo.gr ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια. Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είχε συμμετάσχει στις σχετικές Δ.Δ. της ΡΑΕ με προτάσεις και λύσεις με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή.

9. Ουσιαστική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης.

10. Αναστολή του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων για τις ΑΠΕ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ), όσο διαρκεί η κρίση και δραστική μείωσή του στη συνέχεια για τα νοικοκυριά (χαμηλή τάση). Η Γερμανική κυβέρνηση στα πλαίσια υιοθέτησης μέτρων ανακούφισης τον Ιούλιο θα προχωρήσει στην κατάργηση του τέλους ΑΠΕ.

11. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων στους λογαριασμούς ενέργειας.

12. Επιβολή της διαφάνειας στις αναπροσαρμογές των τιμολογίων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με κριτήρια αντικειμενικά, εύλογα και προβλέψιμα για τους καταναλωτές.

13. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρισμού θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από μέτρα ενδυνάμωσης των καταναλωτών, όπως αυτοκατανάλωση και εξοικονόμηση, καθώς και μέτρα εποπτείας της προμήθειας και διαφάνεια ως προς την τιμολόγηση.

14. Φορολόγηση και περιορισμό των υπερκερδών των παραγωγών ενέργειας μέσω ελέγχου της αγοράς.

15. Υιοθέτηση ευνοϊκών διακανονισμών στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αζημίως και ατόκως, ώστε να διευκολυνθούν οι ευάλωτοι καταναλωτές, όπως και διαγραφή βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

16. Τον επαναπροσδιορισμό από την Πολιτεία των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ως προς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και τη χορήγηση του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης και σε άλλες ευάλωτες ομάδες καταναλωτών (άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομικά ασθενείς, άτομα με αναπηρία (ΑMEA), πολυμελείς οικογένειες, χρόνια ασθενείς, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, φοιτητές..).

17. Τυποποίηση του εντύπου προσυμβατικής ενημέρωσης όσο και την κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει κινδύνου.

18. Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και συστηματικός έλεγχος.

19. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και καθυστερήσεων, βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων (πράσινη ενέργεια), μέσω της αποθήκευσης και ιδιοπαραγωγής πολιτών, επιχειρήσεων και ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία και να μειώσουν άμεσα το κόστος. Μείωση ή/και αναστολή του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

20. Μείωση του ΕΦΚ, καθ’ ότι είναι ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ενώ επίσης επιβαρύνεται από έναν υψηλότατο ΦΠΑ της τάξεως του 24%.

21. Αύξηση του κατώτατου μισθού και συντάξεων.

22. Ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών. Ανάγκη ανάληψης από την πολιτεία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις ενώσεις καταναλωτών, στοχευμένων και συστηματικών δράσεων χρήσης πράσινων μορφών ενέργειας, με παροχή κατάλληλων κινήτρων. ΑΘΗΝΑ Στουρνάρη 17, Τ.Κ. 10683 Τ: 2103304444, F: 2103300591 info@ekpizo.gr www.ekpizo.gr

23. Παρέμβαση της ΡΑΕ και των αρμόδιων Υπουργείων μέσω της διάθεσης των κατάλληλων εργαλείων ελέγχου, συμμόρφωσης και χάραξης υπεύθυνων κοινωνικών πολιτικών προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

24. Έλεγχος της αγοράς ενέργειας για τυχόν εναρμονισμένες πρακτικές νόθευσης του ανταγωνισμού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, η προστασία του καταναλωτή προς μία ποιοτικότερη ενεργειακή διαβίωση, με κύριο γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες του, αλλά και η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του, είναι το κλειδί για την επιθυμητή αλλαγή στην ενεργειακή πρόκληση και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ως διακύβευμα της Πολιτείας.

Σε εθνικό επίπεδο, η άρση στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας και η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με ισορροπημένο τρόπο, αποτελούν μια σύνθετη πρόκληση, που η επίλυσή της συνιστά επιτακτική ανάγκη και όχι επιλογή.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι επιβεβλημένη ως προς την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της Ε.Ε. 2