Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συντομογραφικά «Ε. Π. ΚΑ. Στερεάς Ελλάδας»

Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το σωματείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντα κάθε φορά νόμου για την προστασία των καταναλωτών, του αστικού κώδικα, αλλά και από τα άρθρα του παρόντος , το οποίο , ως ενιαίο σύνολο , αποτελεί το Καταστατικό της Ένωσης , που ιδρύεται.

Έδρα – Διάρκεια

Έδρα της Ένωσης ορίζεται η πόλη της Χαλκίδας. Είναι δυνατή η δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, επιτροπών κλπ. στην έδρα κάθε Δήμου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στις πρωτεύουσες των Νομών όπως είναι σήμερα.

Η διάρκεια της Ένωσης είναι αόριστος.

Σκοπός

Σκοπός της Ένωσης είναι η προστασία του καταναλωτή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, η βελτίωση της υγείας, της ασφάλειάς τους, η διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή ως αγοραστή και χρήστη προϊόντων ή υπηρεσιών.