Όργανα της Ένωσης είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση,
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ )  Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Στη λήψη των αποφάσεων από τα όργανα της Ένωσης εφαρμόζεται η αρχή της πλειοψηφίας  των παρόντων και ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις οπού προβλέπεται ρητά από το νόμο και το παρόν καταστατικό ειδική απαρτία και πλειοψηφία.\

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα ή απόντα.

Προ της έναρξης της Γ.Σ. και μέχρι να εκλεγεί τριμελές προεδρείο, χρέη προέδρου ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος μαζί με τον γραμματέα διαπιστώσουν την κατά νόμο απαρτία, και προβαίνουν στην διαδικασία εκλογής τριμελούς προεδρείου. Μετά την εκλογή προεδρείου, δια ανατάσεως των χεριών,  αυτό αναλαμβάνει την διαδικασία συντονισμού, διεξαγωγής και περαίωσης της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα προκειμένου:

 1. Να ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης.
 2. Να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
 3. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
 4. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.
 5. Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 6. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής επιτροπής.
 7. Να αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης.
 8. Να  εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ενώπιον της οποίας διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ένωσης, της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των νέων αντιπροσώπων της Ένωσης.
 9. Να αποφασίζει για την συμμετοχή της Ένωσης σε Ομοσπονδία συναφών συλλόγων, ενώσεων ή σωματείων ή σε άλλη παρεμφερή δευτεροβάθμια οργάνωση καταναλωτών.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών (50+1) πλην των περιπτώσεων (3) και (7) για τις οποίες ισχύει το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται:

 1. Για την εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή του Δ.Σ. ,της Ελεγκτικής Επιτροπής είτε των αντιπροσώπων της Ένωσης σε φορείς οργανισμούς και στην δευτεροβάθμια οργάνωση.
 2. Για την ανάκληση των μελών της εφορευτικής επιτροπής, του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής είτε των Αντιπροσώπων της Ένωσης σε φορείς, Οργανισμούς και στην δευτεροβάθμια οργάνωση.
 3. Για την διαγραφή μέλους της Ένωσης.
 4. Για τη διάλυση της Ένωσης.
 5. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή την μεταβολή των σκοπών της Ένωσης     (τελική ψηφοφορία).
 6. Η Γ.Σ. επικυρώνει τους υπεύθυνους των επιτροπών και των τομέων εργασίας οι οποίοι έχουν ορισθεί από το Δ.Σ.
 7. Σε κάθε περίπτωση, που κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο η Γ.Σ., μετά από αιτιολογημένη απόφαση της, που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων με δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.

Τα πρακτικά της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από το προεδρείο και υπογράφονται από όλο το προεδρείο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της. Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από (30) τριάντα.

Η πρόσκληση των μελών για Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. και στέλνονται ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε κάθε ένα από τα μέλη της ένωσης με ανακοίνωση 15 ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία για τη Γ.Σ. και  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου, και υποχρεωτικά δημοσιεύεται εντός της ίδιας προθεσμίας σε δύο τουλάχιστον Τοπικές εφημερίδες ανά Νομό η μία τουλάχιστον έντυπης μορφής και η άλλη ηλεκτρονικής.

Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το τόπο την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για σοβαρά θέματα της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της.