Προσφυγή ΕΠΚΑ-ΣΤΕ κατά Δ. Διρφύων – Μεσσαπίων

Προσφυγή κατά  της με αριθμό 171/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων «περί συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού» κατετέθη χθες 24/8/2011 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, και στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού  Ν. Ευβοίας, από την ΕΠΚΑ-ΣΤΕ.
Με την  προσφυγή αυτή ζητάμε την ακύρωση της απόφασης αυτής την οποία θεωρούμε μη νόμιμη.
Με την Απόφασή του, ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων, σύμφωνα  με τα  άρθρα 94, του ν.3852/2010 και  11 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄)  συγκροτεί την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία έχει αρμοδιότητα την Φιλική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιτηδευματιών.
Ο νομοθέτης ορίζει στα άρθρο 11, παρ. 2 του ν.2251/1994 ότι οι Επιτροπές Φιλικού Κανονισμού  είναι τριμελείς και αποτελούνται  από

  1. Ένα δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου
  2. Ένα εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου………
  3. «Ένα εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συμβούλιά τους. Εάν δεν υφίστανται οι ενώσεις αυτές, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος καταναλωτών δευτέρου βαθμού, διαφορετικά εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τη διοίκησή αυτού….

Συνεπώς το τρίτο μέλος της Επιτροπής που εκπροσωπεί τους καταναλωτές πρέπει να είναι εκπρόσωπος Ένωσης Καταναλωτών και μόνο όταν δεν λειτουργεί πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Ένωση Καταναλωτών τότε καλείται να συμμετάσχει με εκπρόσωπό του το τοπικό Εργατικό Κέντρο, όπως έκανε ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΕΠΚΑ-ΣΤΕ), λειτουργεί νόμιμα από το Σεπτέμβρη του 2010, απαριθμεί πλέον των 350 μελών, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο καταναλωτικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με α/α 41/2011, συμμετέχει στο Δίκτυο διευκόλυνσης των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έχει αρκετά μέλη από τον παραπάνω Δήμο, και μέχρι σήμερα όλοι γνωρίζουν, για τις  εκδηλώσεις αλλά  και τις παρεμβάσεις που καθημερινά κάνει για θέματα που αφορούν τους πολίτες καταναλωτές.

Η έδρα της Ένωσης μας  είναι στην Χαλκίδα  και έως σήμερα η  κύρια δραστηριότητά της επικεντρώνεται στην Χαλκίδα και την Εύβοια έτσι  ώστε να μην δικαιολογείται  οποιοδήποτε θεσμικό όργανο το οποίο έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων προστασίας του καταναλωτή να την αγνοεί.
Εξάλλου και στον Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων όπως και σε άλλους Δήμους αποστέλλονται τακτικά ανακοινώσεις, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις αλλά και πρόταση για την συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία  και αυτή αγνοήθηκε.

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων ή άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου δεν απευθύνθηκε, ως όφειλε, στην Ένωσή μας την μοναδική που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Εύβοια, προκειμένου, κατ΄ επιταγή του άρθρου 11,   παρ,2 του νόμου 2251/1997  να προτείνει εκπρόσωπο με αναπληρωτή του, ως τρίτο μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού. Αντίθετα, παραβίασε την παραπάνω διάταξη και ως εκτούτου η σύνθεση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων δεν είναι νόμιμη, χωρίς εμείς να θέλουμε να θίξουμε άλλο μαζικό φορέα, απλά ανταποκρινόμαστε στις επιταγές του Νόμου ο οποίος ορίζει τον ρόλο του κάθε  φορέα.

Η Ένωσή μας, με την παραπάνω απόφαση, στερείται το νόμιμο δικαίωμα της άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από τον σκοπό και την αποστολή της, κατ΄επιταγή των Νόμων, και επίσης στερούμαστε το δικαίωμα εκπροσώπησης των μελών μας,  αλλά και των καταναλωτών γενικά,  σε όργανο προστασίας των δικαιωμάτων τους, όπως είναι η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.
Πιστεύουμε, πως τέτοιες ενέργειες, ωμής καταστρατήγησης του υφισταμένου νομικού πλαισίου σε νέους Καλλικρατικούς Δήμους, και στην σημερινή συγκυρία, δεν ωφελούν την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η οποία είναι απαραίτητη όσο ποτέ.

1 Trackback / Pingback

  1. Αποδοχή της προσφυγής της Ε.Π.ΚΑ.-Στ.Ε. κατά του Δ. Διρφύων – Μεσσαπίων | Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.