Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας Τεχνολογικού Εξοπλισμού (HARDWARE) και Λογισμικού (SOFTWARE)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.ΚΑ.-Στε.
Έχοντας υπόψη :
1.Το Καταστατικό της «Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
2.Το με Αρ. Πρωτ. 2.22385/6.5317/15-11-2012 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, Τύπου Γ για Πράξεις που υλοποιούνται με ίδια Μέσα, χωρίς Τεχνικό Αντικείμενο,
3.Την με Α.Π. 1007/225/Α2/12-02-2013 Απόφαση Ένταξης του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την Πράξη “Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή”,
4.Το από 12-02-2013 “Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης”,
5.Το με Νο 6/22ας – 6ου – 2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.ΚΑ.-Στε., που αφορά την υλοποίηση Πράξης,
6.Την υπ. Αρ. Πρωτ. 35/22 – 06 – 2013 «Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου “Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή” με Α/Α 1 της Πράξης “Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή” και κωδ. ΟΠΣ 425658 του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”», της Ε.Π.ΚΑ.Στε.
και στο πλαίσιο της έρευνας Αγοράς, που κάνει το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υλοποίησης έργων της Ε.Π.ΚΑ.-Στε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε Ενδιαφερόμενο για την Υποβολή σφραγισμένων προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας έως την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία, του απαιτούμενου Τεχνολογικού Εξοπλισμού (HARDWARE) και Λογισμικού (SOFTWARE) για την κάλυψη των αναγκών Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα,
του Υποέργου με Α/Α 1 με Τίτλο «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή»,
της Πράξης με Τίτλο «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή» με κωδικό ΟΠΣ : 425658
στην Ε.Π.ΚΑ.-Στε., στο πλαίσιο των Δράσεων
1 “Νέοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας” και
2 “Υπερχρεωμένοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας”
για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα”.
Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση αφορά :
A.την προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού (HARDWARE), με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» με προϋπολογισμό συνολικού ποσού € 4.459,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και αναλυτικότερα τις προμήθειες ανά Δράση ως κατωτέρω :
1.Για την Δράση 1 “Νέοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας”

i.Φορητό Υπολογιστή (Η/Υ)
-2πύρηνο τουλάχιστον επεξεργαστή με συχνότητα μνήμης τουλάχιστον 2Ghz
-Οθόνη τουλάχιστον 15,6’’ HD
-Μνήμη RAM τουλάχιστον 4GB
-Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα

και

Σταθερό Υπολογιστή (Η/Υ )
– Κουτί με ανεμιστήρες στο πλάι, εμπρός και πίσω
– Επεξεργαστής 8πύρηνος τουλάχιστον 3Ghz
– Μητρική κάρτα με sata 3,usb 3
– Μνήμες ddr3 8GB CL9 1600 Mhz
– Κάρτα γραφικών με μνήμη άνω του 1GB
– Σκληρός δίσκος 1TB 7200RPM
– Οθόνη LED 23”
– Ασύρματο πληκτρολόγιο-ποντίκι
– Τροφοδοτικό άνω των 550W
– Ηχεία 2.0
Συνολικού Προϋπολογισμού 1.599,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

ii. Συσκευή Fax
-Αναγνώριση κλήσης
-Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης

Συνολικού Προϋπολογισμού 154,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

2.Για την Δράση 2 “Υπερχρεωμένοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας”

i.Φωτοαντιγραφικό, scanner – Πολυμηχάνημα
-Ανάλυση τουλάχιστον 2400×600 dpi
-Laser
-Έγχρωμο
-Duplex αυτόματο
-Scanner
-Σύνδεση με PC

Συνολικού Προϋπολογισμού 2.706,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

B.Την προμήθεια Λογισμικού (SOFTWARE), με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» με προϋπολογισμό συνολικού ποσού € 1.230,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και αναλυτικότερα την προμήθεια ως κατωτέρω :

1.Για την Δράση 1 “Νέοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας”

i.Ιστοσελίδα – δειγματοληψίας (τύπου e-shop)
-Ανάπτυξη ιστοσελίδας με βάση τιμοληψίας & δειγματοληψίας (παρατηρητήριο τιμών) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουν οι νέοι, από την αγορά, τοπική και ευρύτερη, στο πλαίσιο των ενεργειών μελέτης της καταναλωτικής συμπεριφοράς των νέων. Παραδοτέο Ιστοσελίδα – Βάση Δεδομένων.
Συνολικού Προϋπολογισμού 1.230,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Σφραγισμένη Προσφορά τους, εντός Προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης.
Ο Σφραγισμένος Φάκελος της Προσφοράς Εξωτερικά θα αναγράφει :
ΠΡΟΣ : Ε.Π.ΚΑ.-Στε.
Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υλοποίησης Έργων της Ε.Π.ΚΑ.Στε.
Για την προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία, του απαιτούμενου Τεχνολογικού Εξοπλισμού (HARDWARE) και Λογισμικού (SOFTWARE)
Δνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού
Τ.Κ. : 34100
(υπόψη Υπεύθυνου Έργου κου Γ. Μητροπέτρου)
και θα περιέχει δύο ξεχωριστούς φακέλους. Τον Φάκελο 1 που θα φέρει την αναγραφή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά & τις τεχνικές προδιαγραφές συμπεριλαμβανομένης της σχετικής προσφοράς εγγύησης και τον Φάκελο 2 που θα φέρει την αναγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά. Η τεχνική & Οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική ανά είδος Προμήθειας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο κάθε Ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω ομάδων προμηθειών Α. (HARDWARE) & Β. (SOFTWARE) ή και για μία εκ των ανωτέρω ομάδων προμηθειών Α. (HARDWARE) ή Β. (SOFTWARE).
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Ε.Π.ΚΑ.-Στε. στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ταχυδρομικώς ή με courier, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ημερομηνία αποστολής εντός της ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας, ή θα παραδίδονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της Ε.Π.ΚΑ.-Στε. στην Χαλκίδα στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Ε.Π.ΚΑ.-Στε. εντός της ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την προμήθεια από τον υπεύθυνο έργου κο. Γεώργιο Μητροπέτρο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2221082661).
Οι Προσφορές θα παραδοθούν από τον Υπεύθυνο έργου στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υλοποίησης Έργων της Ε.Π.ΚΑ.-Στε., το οποίο και θα κάνει την σχετική παρουσίαση στο Δ.Σ. το οποίο και θα αποφασίσει περί της ανάθεσης των ανωτέρω προμηθειών.
Η Παρούσα θα αναρτηθεί, παρουσία δύο μαρτύρων, στον Πίνακα Ανακοινώσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο εμφανές σημείο όπου εδρεύει η Ε.Π.ΚΑ.-Στε. στην Χαλκίδα και θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Π.ΚΑ.-Στε. και σε δύο blogs ένα του Νομού Εύβοιας και ένα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ. της Ε.Π.ΚΑ.-Στε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
Υπεύθυνος Έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ