Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Ειδών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.ΚΑ. –Στε.

Έχοντας υπόψη :

  1. Το Καταστατικό της «Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
  2. Το με Αρ. Πρωτ. 2.22385/6.5317/15-11-2012 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, Τύπου Γ για Πράξεις που υλοποιούνται με ίδια Μέσα, χωρίς Τεχνικό Αντικείμενο,
  3. Την με Α.Π. 1007/225/Α2/12-02-2013 Απόφαση Ένταξης του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την Πράξη «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή»,
  4. Το από 12-02-2013 «Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης»,
  5. Το με Νο 6/22ας – 6ου – 2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.ΚΑ.-Στε., που αφορά την υλοποίηση Πράξης,
  6. Την υπ. Αρ. Πρωτ. 35/22 – 06 – 2013 «Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή» με Α/Α 1 της Πράξης «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή» και κωδ. ΟΠΣ 425658 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»», της Ε.Π.ΚΑ.Στε.

και στο πλαίσιο της έρευνας Αγοράς, που κάνει το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υλοποίησης έργων της Ε.Π.ΚΑ.-Στε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε Ενδιαφερόμενο για την Υποβολή σφραγισμένων προσφορών σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάθεση προμήθειας έως την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία, του απαιτούμενου Τεχνολογικού Εξοπλισμού (HARDWARE) για την κάλυψη των αναγκών Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα,

του Υποέργου με Α/Α 1 με Τίτλο «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή«, της Πράξης με Τίτλο «Στερεά Ασπίδα για τον Καταναλωτή» με κωδικό ΟΠΣ : 425658 στην Ε.Π.ΚΑ.-Στε., στο πλαίσιο των Δράσεων

  1. «Νέοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας» και
  2. «Υπερχρεωμένοι Καταναλωτές της Στερεάς Ελλάδας»

για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα».

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΚΑ